Regulamin sklepu internetowego Gianna

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.gianna.pl jest Firma
  Perfekt Art Artur Gumiński
  Żabno 50
  88-300 Mogilno
  NIP: 5571607809
  Regon: 341454369
  zwana dalej Sprzedawcą
  Nr konta bankowego:      
  97 2530 0008 2020 1022 6854 0001

 2. Firma Perfekt Art Artur Gumiński udostępnia Użytkownikom sklepu następujące możliwości uzyskania informacji:
  Kontakt telefonicznydostępność: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00, pod nr tel.: +48 888 18 17 16
  Kontakt drogą elektroniczną – dostępność: 24 godziny dobę, pod adresem e-mail: info@gianna.pl

 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Sprzedawca – właściciel sklepu wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 2. Klient –  podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.gianna.pl

 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu  z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia umowy włącznie.

 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane telefonicznie, za pomocą Formularza Zamówienia bądź przesyłane na adres mailowy Sklepu info@gianna.pl i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

 8. Konto – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.

 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 11. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta konta, dokonana z wykorzystaniem Formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.gianna.pl i udostępnienie Sprzedawcy podstawowych danych Klienta, jako danych niezbędnych do realizacji usługi udostępnionej w ramach Sklepu

 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu,

 13. Cena – określona w złotych polskich kwota brutto (uwzględniająca należne podatki), którą zobowiązany jest uiścić Klient Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta na podstawie zawartej umowy sprzedaży,

 14. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 15. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne koszty wysyłki. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 16. Minimum logistyczne – minimalna wartość zamówienia brutto w koszyku, od której Sprzedawca może uzależniać realizację zamówienia. Informacja o aktualnej wartości minimum logistycznego znajduje się na stronie www Sklepu.

§ 3
Wymagania techniczne  

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i odpowiednim oprogramowaniem,

 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 4
Prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy

 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Do publikacji na stronie internetowej Sklepu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i prawem Unii Europejskiej, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, nawołujące do popełniania czynów zabronionych.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane i przekazywane przez Klientów i zastrzega sobie prawo do usunięcia tych treści.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności funkcjonowania Sklepu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich, niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta, a także za czasową niemożność korzystania ze Sklepu, spowodowaną wprowadzeniem nowych rozwiązań i ulepszeń na stronie internetowej.

 5. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja przez Klienta Regulaminu oraz pozostałych warunków sprzedaży.

 § 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:
  a. umożliwienie utworzenia konta Klienta,
  b. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu
  c. umożliwienia Klientom zawierania umów sprzedaży.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty za pośrednictwem Sklepu możliwe jest po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek od Produktów i usług VAT). Ceny Produktów widoczne są dopiero po zaakceptowaniu konta Klienta przez Sprzedawcę.

 4. Cena wyświetlona na stronie internetowej Sklepu, obok danego produktu, jest ceną jednostkową, za 1 opakowanie produktu.   

 5. Ceny wyświetlane na stronie po zalogowaniu są wiążące w chwili złożenia zamówienia.

 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży. Koszty dostawy poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymagają indywidualnego uzgodnienia.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych produktów oraz wycofania z oferty produktów dotychczas w niej zamieszczonych, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, przy czym zamówienia złożone przed dokonaniem zmian będą realizowane na warunkach obowiązujących przed zmianą.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie wszystkich danych wymienionych w Formularzu.

 2. Rejestrację konta musi najpierw zweryfikować, a następnie potwierdzić Sprzedawca.

 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

 4. Każdy Klient może utworzyć tylko jedno konto.

 5. Obowiązki rejestracyjne Klienta:

 6. podawanie wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych Klienta;

 7. niezwłoczne aktualizowanie danych, w tym danych osobowych.

 8. W przypadku podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, wykorzystywania kont w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, konto może zostać niezwłocznie zamknięte lub może zostać zablokowany dostęp do dalszej pracy z systemem.

 9. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

 10. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 1. 

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. Zamówienia z wykorzystaniem sieci internetowej mogą być składane przez cały rok, niezależnie od pory dnia – 24 godziny na dobę.

 2. Klient Sklepu ma możliwość złożenia zamówienia przez zalogowanie się na swoim Koncie w Sklepie, telefonicznie bądź przesłanie na adres mailowy Sklepu info@gianna.pl

 3. Zawarcie umowy sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem sieci internetowej.

 4. Użytkownik ma możliwość zmiany parametrów złożonego przez siebie zamówienia do czasu, gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub poczty.

 5. Sklep www.giannag.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej. Obowiązują indywidualne ograniczenia parametrów przesyłek przewoźników.

 6. Zamówienia rozpatrywane są najpóźniej następnego dnia roboczego od daty złożenia zamówienia, przy czym zamówienia dokonane w soboty, niedziele lub święta rozpatrywane będą w najbliższym dniu roboczym po w/w dniu.

 7. Ewentualne modyfikacje zamówienia po nadaniu przesyłki wiążą się z poniesieniem przez Klienta związanych z tym kosztów.

 8. Zamówienia wysyłane są w maksymalnym terminie do 4 dni roboczych od daty rozpatrzenia i przyjęcia do realizacji.  

 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność produktu na magazynie. W sytuacji, gdy Produkt będący przedmiotem zamówienia jest w danej chwili niedostępny w magazynie, Klient informowany jest o etapie i terminie realizacji zamówienia i może podjąć decyzję o modyfikacji zamówienia, anulowaniu zamówienia lub możliwości przesunięcia terminu dostawy.

 10. Zamówienia potwierdzone, a nie opłacone zostaną anulowane po 3 dniach roboczych od ich złożenia, bez uprzedniego powiadamiania.

 11. Wszelkie informacje dotyczące wartości zamówionych produktów oraz kosztów przesyłki widoczne są w „Koszyku” podczas procesu realizacji zamówienia oraz dodatkowo przesłane są na adres e-mail Klienta w potwierdzeniu, po dokonaniu zamówienia.

 12. W przypadku zalogowania się na Konto w Sklepie, Klient:

  1. dodaje wybrany Produkt do koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia, w którym wybiera sposób zapłaty,

  2. potwierdza dane niezbędne do złożenia zamówienia i wykonania umowy podane w formularzu rejestracyjnym lub podaje inne dane,

  3. do momentu kliknięcia opcji „złóż zamówienie”, ma możliwość modyfikacji wprowadzonych do koszyka danych. Kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” oznacza, że Klient akceptuje, iż złożenie zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Złożenie zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

  4. po złożeniu zamówienia Klient otrzyma poprzez e-mail wiadomość dotyczącą „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia, która potwierdza, że Sprzedawca otrzymał zamówienie i przystępuje do jego realizacji. Potwierdzenie treści zawartej umowy znajduje się również w koncie Klienta w zakładce Historia zamówień.

  5. w znajdującym się w formularzu polu oznaczonym jako „Uwagi”, Klient może zawierać dodatkowe informacje, istotne dla realizacji zamówienia.

  6. sprzedawca w postaci wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdza:
   - złożenie zamówienia
   zawierające rodzaj i ilość zamówionego Produktu, ceny jednostkowe poszczególnych Produktów, jak i łączną cenę zamówienia wraz z kosztami przesyłki,
   - przyjęcie zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą
   - informacje o zrealizowaniu zamówienia i wysyłce.

  7. w razie stwierdzenia przez Klienta niezgodności danych przesłanych w mailach potwierdzających zamówienie z wskazanymi przez Klienta, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedawcę wysyłając e-mail na adres info@gianna.pl i wskazując poprawne dane.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za zamówiony Produkt:
  a. przelew na konto (przedpłata) – wpłaty należy dokonywać na numer konta podany na zamówieniu. Numer widoczny jest po złożeniu zamówienia. 
  b. płatność za pobraniem – wpłaty należy dokonywać gotówką lub kartą kurierowi, który dostarczył zamówiony Produkt.
  c.płatność elektroniczna realizowana przez serwis DotPay, prowadzony przez firmę DotPay Sp. z o.o.. z siedzibą w Krakowie. Dostępne formy płatności: karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz szybkie przelewy online i blik.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyłączenia dostępności poszczególnych form płatności w każdym momencie bez podawania przyczyny.

 3. W przypadku wybrania przelewu na konto (przedpłaty) jako sposobu płatności, w tytule przelewu należy podać numer zamówienia. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, żeby zidentyfikować nadawcę przelewu i połączyć z zamówieniem, jednak w przypadku trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłaconego przelewem, zamówienie nie będzie zrealizowane, a pieniądze zostaną zwrócone na konto, z którego zostały wysłane.

 4. Zamówienia wysyłkowe będą dostarczane pod adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za błędne dane wysyłkowe wpisane przez Klienta w Sklepie Internetowym bądź podane w e-mailu.

 5. Darmowa dostawa, czyli brak ponoszenia przez Klienta kosztów pakowania i dostarczenia zamówienia pod wskazany przez Klienta adres, przysługuje każdemu Klientowi, który wybrał jako formę płatności przelew pieniężny (przedpłatę) oraz którego wartość koszyka osiągnęła minimum logistyczne. Wartość minimum logistycznego na moment składania zamówienia dostępna jest na stronie www Sklepu internetowego.

 6. Wysyłka zamówień odbywa się do 4 dni roboczych od momentu potwierdzenia i przyjęcia do realizacji zamówienia w przypadku przesyłek pobraniowych oraz opłaconych kartą i szybkim przelewem (termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji) lub w ciągu do 4 dni po odnotowaniu wpłaty na konto bądź otrzymaniu od Kupującego potwierdzenia przelewu w przypadku przedpłaty.

 7. Paczki dostarczane są wyłącznie przez firmę kurierską i Pocztę Polską.

 8. Opłaty za dostawę produktów każdorazowo określone są w trakcie procesu składania zamówienia przez Klienta, dotyczą wyłącznie zamówień do 20 kg. Aktualne stawki i sposoby dostawy znajdują na stronie Sklepu www.gianna.pl w zakładce „Dostawa”.

 9. Koszty przesyłki o wadze powyżej 20 kg ustalane jest indywidualnie. W tym celu Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie po złożeniu przez Klienta takiego zamówienia.

 10. Klient zobowiązany jest do odbioru przesyłki pod wybranym przez siebie adresem we wskazanym dniu dostawy lub przekierowania paczki pod inny adres. W przypadku bezskutecznej dostawy sprzedawca zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta wynikającymi z tego kosztami.

 § 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

 2. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy złożyć na formularzu o odstąpieniu od umowy (wzór do wypełnienia znajduje się tutaj).

 3. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: info@gianna.pl W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres wskazany w §1 pkt.1. Do zachowania 14–dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 4. Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Klient ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14–dniowego terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Do zwracanego Produktu dołączony winien być dowód zakupu. Ponadto prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanego Produktu tak, aby nie został uszkodzony w transporcie. Zwracany Produktu prosimy odesłać na adres wskazany w §1 pkt.1

 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania i sprawdzenia zwracanego Produktu.

 8. Przyjmowane są wyłącznie zwroty Produktu w opakowaniu oraz w nienaruszonym, nienoszącym śladów używania stanie.

 9. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

§ 10
Reklamacja i gwarancja

 1.  Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Sklep ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady Produktu na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

 2. Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących mu w ramach gwarancji, w takim wypadku Klient reklamuje Produkt u Producenta, a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację (chyba, że sam udzielił gwarancji)  lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu.

 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady.

 4. Reklamacje na piśmie można składać drogą elektroniczną na adres info@gianna.pl bądź przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Perfekt Aart Artur Gumiński, Żabno 50, 88-300 Mogilno, z dopiskiem „Reklamacja”.  Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu Produktu.

 5. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń Produktu, powstałe podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania, w obecności osoby doręczającej przesyłkę, protokołu reklamacyjnego bądź też na postawie dokumentacji fotograficznej sporządzonej niezwłocznie po rozpakowaniu przesyłki i stwierdzeniu wad Produkty.

 7. Sprzedawca udziela pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia, za wyjątkiem reklamacji, dla których rozpatrzenia konieczne jest zawiadomienie Producenta i uzyskanie jego stanowiska. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§ 11
Ochrona praw autorskich

 1. Majątkowe i osobiste prawa autorskie do treści umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów oraz do wszystkich elementów znajdujących się na stronie internetowej www.gianna.pl (w tym nazwa sklepu, znaki Produktowe, handlowe, oprogramowanie, układ funkcjonalny, elementy graficzne, zdjęcia, bazy danych) przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z w/w treści wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 2. Klient umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek treści (w szczególności komentarze lub recenzje), udziela Sprzedawcy  licencję o charakterze: zbywalnym, niewyłącznym, światowym, nieodpłatnym, z prawem do udzielania sublicencji, zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez Klienta. Licencja zezwala na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie i wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.gianna.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Klient będący Konsumentem posiadający Konto na stronie sklepu informowany jest przez sprzedawcę o zmianie Regulaminu w terminie 7 dni od daty jego zmiany i ma możliwość usunięcia konta na zasadach przewidzianych w § 6 Regulaminu.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.

 4. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.02.2019r.


 
NASI PARTNERZY